0000000000 Các loại chứng chỉ bất động sản, ý nghĩa và chức năng